د ډلیزو رسینو کمیسون د کار په هکله د امریکا د سفیر مایکل کینلي بیانیه

9 فبروری 2016

زه د ډلیزو رسنیو کمیسیون ته، د ډلیزو خصوصی رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقررې د پیلولو له کبله مبارکي وایم. دغه مقرره  د رسنیو، مدني ټولنو او حکومتي استازو د پراخو همکاریو پایله ده. زه په ځانګړې توګه  په یادې مقررې کې د ژورنالستانو د حقوقونو د خوندیتوب نوي مادې ستایم. زه تمه لرم چې د یادې مقررې په پلي کولو سره، په افغانستان کې به  آزادو او فعاله رسنیو ته د پرمختګ زمینه برابره شي.