د سفارت د ټولنيزو رسنيو پاڼې

په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت