امنیتی پیغام: د عملیاتونو ځنډول ( نیټه: ۳۱ آگیست ۲۰۲۱)