رسمي راپورونه

2020 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (پشتو) (PDF 464 KB)

2019 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (پشتو) (PDF 464 KB)

2018 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (پشتو) (PDF 464 KB)

2017 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (پشتو) (PDF 1.30 MB)

2016 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (پشتو) (PDF 269 KB)

2015 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (انګريزي) (PDF 98 KB)

2014 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (انګريزي) (PDF 68 KB)

2013 – د دین د آزادۍ نړیوال راپور – (انګريزي) (PDF 64 KB)

 

2020 – د بشري حقوقو راپور –  (PDF 383 KB)

2019 – د بشري حقوقو راپور –  (PDF 546 KB)

2018 – د بشري حقوقو راپور –  (PDF 560 KB)

2017 – د بشري حقوقو راپور –  (PDF 1,7 MB)

2016 – د بشري حقوقو راپور – (پشتو) (PDF 605 KB)

2015 – د بشري حقوقو راپور – (انګريزي) PDF 558 KB)

2014 – د بشري حقوقو راپور – (انګريزي) (PDF 29 KB)

2013 – د بشري حقوقو راپور – (انګريزي) (PDF 265 KB)

 

2020 – د انسان د قاچاق راپور – (پشتو) (PDF 643 KB)

2019 – د انسان د قاچاق راپور – (پشتو) (PDF 643 KB)

2018 – د انسان د قاچاق راپور – (پشتو) (PDF 643 KB)

2017 – د انسان د قاچاق راپور – (انګريزي) (PDF 3.6 MB)

2016 – د انسان د قاچاق راپور – (انګريزي) (PDF 3.6 MB)

2015 – د انسان د قاچاق راپور – (انګريزي)

2014 – د انسان د قاچاق راپور – (انګريزي) (PDF 170 KB)

2013 – د انسان د قاچاق راپور – (انګريزي)

 

2018 – د ماشومانو د ناوړه ډولونو کار په اړه راپور (PDF 616 KB)

 

2019 – د تروریزم په هکله د هیواد راپور – (پشتو) (PDF 176 KB)

2015 – د تروریزم په هکله د هیواد راپور – (انګريزي)

2014 – د تروریزم په هکله د هیواد راپور – (انګريزي)

2013 – د تروریزم په هکله د هیواد راپور – (انګريزي) (PDF 201 KB)