مهم غړي

جان بس

په کابل کې د امریکې د سفیر

د دندې موده: د دسمبر، د 2017 زیږدیزکال له میاشتې څخه تراوسه

کَرن ډېکر

 په کابل کې د امریکې د سفیر مرستیال

د دندې موده:  د 2018 کال د سپټمبر د مياشتې څخه تر اوسه

ډونا ویلټن

په کابل کې د امریکې د سفیر مرستیال

د دندې موده: د 2019 کال د آگست د مياشتې څخه تر اوسه