مهم غړي

جان بس

په کابل کې د امریکې د سفیر

د دندې موده: د دسمبر، د 2017 زیږدیزکال له میاشتې څخه تراوسه

اَني فورسایمر

 په کابل کې د امریکې د سفیر مرستیال

د دندې موده:  د 2017 کال د سپټمبر د مياشتې څخه تر اوسه

ریچارد اچ ریلی

په کابل کې د امریکې د سفیر مرستیال

د دندې موده: د 2017 کال د جولای د مياشتې څخه تر اوسه