سفارت

د متحده ایالاتو سفارت کابل

تیلیفون:( پښتو): ۰۰۹۳۷۰۰۱۰۸۰۰۰
فکس: ۰۰۹۳۷۰۰۱۰۸۵۶۴

د سفارت په اړه نور مالومات