په امریکا متحده ایالاتو کې زده کړي

Group of students

په متحده ايالاتو کې د لوړو زده کړو د بې ساره فرصتونو په اړه خبر شئ. زمونږ د EducationUSA مرکز د بهرنيو چارو وزارت په اډانه کې، په متحده ايالاتو کې د زده کړو د نړيوالې شبکې يوه برخه ده او په دې اړه کره، هراړخيز، او نوي مالومات وړاندې کوي تر څو د تاسو او کورنيو سره مرسته وکړي چې د غوښتنليک په پړاوونو پوه شئ او په متحده ايالاتو کې د زده کړو لپاره ځانونه چمتو کړئ.