د لېنکن د زده کړي مرکزونه

د لنکن د زده کړي مرکزونه څه دي؟

د لنکن د زده کړي مرکزونه د امریکا سفارت د عامه چارو د برخې او کوربه بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. دا مرکزونه د کتابونو د کیلکسون، انټرنټ او خلکو ته د سمیزو پروګرامونو په مټ د امریکا د متحده ایالاتو په اړه اوسني د اعتبار وړ معلومات وړاندې کوي.