د معلوماتو د سرچینې مرکز

د معلوماتو د سرچینې مرکز (IRC) په کابل کې د امریکا  سفارت د عامه چارو یوه برخه ده. د معلوماتو د سرچینې مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د ښه پوهاوي لپاره د اوسني موضوعاتو په هکله کره ، مناسب او په وخت معلومات وړاندي کوي او همدارنګه د خلکو، تاریخ، کلتور، ارزښتونو او امریکایی بنسټونو په اړه فعالیت کوي.