پوهنه او فرهنګ

په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت یو لړ فعالیتونه ترسره کوي څو د افغانستان او امریکا د خلکو ترمنځ مسلکي او فرهنګی اړیکو ته وده ورکړي.