اعلامیۀ سفارت ایالات متحده امریکا در مورد رهایی انجینیر ایشچی

13 دسمبر 2016

سفارت ایالات متحدۀ امریکا از رهایی انجنیر احمد ایشچی استقبال می نماید. بازداشت غیر قانونی و بدرفتاری گزارش شدۀ آقای ایشچی توسط معاون اول ریاست جمهوری باعث به میان آمدن نگرانی های جدی شده است. ما از اقدام حکومت افغانستان به منظور بررسی سریع این اتهامات استقبال خواهیم کرد.

سکتور عدلی مستقل و مستحکم بنیاد هر جامعه باثبات را می سازد. خواست افغان ها احترام به حقوق بشر و تحکیم حاکمیت قانون است.‌ ما در کنار مردم افغانستان، در حالیکه برای تأمین آینده باثبات٬ صلح آمیزو مرفه سعی و تلاش دارند، باقی می مانیم.