سفارت امریکا حمله ۲۰ جنوري بر کارمندان رسانه ای را محکوم می کند

20 جنوری 2016

سفارت امریکا در کابل، حملۀ امشب را که موتر حامل کارمندان یکی از رسانه ها را مورد هدف قرار داد، شدیداً محکوم می کند. ما درین لحظه دشوار، مراتب تسلیت خود را به فامیل ها و وابستگان قربانیان این حادثه ابراز می نماییم. قتل کسانی که به روشنگری، آموزش، و سرگرمي شهروندان مشغول هستند، افغان ها را از استفاده حق بشري همگانی آزادی بیان متوقف  نخواهد ساخت. رسانه های قوي  یکی از موفقیت های بزرگ مردم افغانستان در طول 14 سال گذشته است. ما بر کمک در امر تامین امنیت و آوردن صلح، با دولت افغانستان و افغان ها متعهد خواهیم ماند.