اعلامیۀ سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در بارۀ بازگشت گلبدین حکمتیار

ایالات متحدۀ امریکا از اقداماتِ حکومت وحدت ملی در امر عملی نمودنِ تعهدات خویش برای تطبیق توافق‌نامۀ صلح که آن‌را با نمایندگان حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار امضاء نموده بودند، استقبال می‌کند. پیش‌رفتِ دوام‌دار و موفقیت‌آمیز در راستای تحقق این هدف حیاتی، اخیراً با عودتِ گلبدین حکمتیار به افغانستان به نمایش گذاشته شد. ما این گام را نشانۀ واضح متعهد بودنِ حکومت افغانستان برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان می‌دانیم که در نهایت به نفع مردم افغانستان تمام خواهد شد. واضح است که افغان‌ها بسیار زیاد تشنه و آرزومند صلح اند، و این توافق‌نامۀ صلح زمینۀ یکجا شدن و اتحاد افغان‌ها را مساعد خواهد ساخت و نیز محفوظ بودن و امنیت تمام طرف ها را تضمین خواهد نمود. ایالات متحدۀ امریکا به حمایت خود از پروسۀ صلح در افغانستان، که رهبری و مالکیت آن‌را افغان‌ها به دوش داشته و در نتیجۀ آن گروه‎های مسلح از خشونت دست بردارند، روابط خود را با گروه‌های تروریستی بین‌المللی قطع نمایند، و قانون اساسی افغانستان را به‌شمول حفاظت از حقوق زنان و اقلیت‌ها بپذیرند، ادامه می‌دهد.