سفارت امریکا در کابل برنامه اهدای خون به بانک خون افغانستان را برگزار نمود

blood donation

این هفته سفارت امریکا در کابل برنامه اهدای خون به بانک خون افغانستان را برگزار نمود. 292 داوطلب خون اهدا کردند، خون اهدا شده در نجات زندگی تقریباً 876 نفر در شفاخانه های کابل کمک خواهد کرد. مقامات بلند پایه حکومت افغانستان مانند معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز به همین منظور گام برداشتند که خون اهدا کنند.