مساعدت تخنیکی سفارت ایالات متحدۀ امریکا به ستره محکمۀ افغانستان

U.S. Embassy Donates Technical Equipment to the Supreme Court

شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، سفیر هوگو لارِنس امروز در محفلِ تدویر شده در ستره‌ محکمۀ افغانستان، اشتراک ورزید و به‌منظور کمک با محاکم در امر ارتقای سیستم قضایی که در خدمت مردم افغانستان قرار دارد، وسایل تخنیکی و تجهیزات اداری را اهدا نمود که دارای ارزش بیشتر از ۱۰۹ هزار دالر می‌شود. طی این محفل، سفیر لارِنس و قاضی‌القضات سید یوسف حلیم مکتوبِ را به امضاء رساندند که به اهدای اقلام مذکور رسمیت می‌بخشد.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا از طریق برنامۀ حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP)، برای ایجاد و رُشد ظرفیت‌های فعالیت‌های اداری محاکم، استادان رهنما، برنامه‌های آموزشی، و وسایل و تجهیزات را فراهم نموده است. کارمندان ستره محکمه وسایل و تجهیزات مذکور را که شامل کمپیوترهای سرمیزی، کمپیوترهای لپ‌تاپ، ماشین‌های چاپ‌کننده یا پرنتر، سکنرها، ماشین‌های فوتوکاپی، و فرنیچر دفاتر می‌شود، برای تکمیل طی مراحل فعالیت‌های اداری محاکم به‌حیث ضرورت و نیاز لازمی تشخیص کردند.

سفیر لارِنس اظهار داشت: “ایالات متحده متعهد است که از سیستم عدلی افغانستان و سعی و تلاش کسانی‌که به‌منظور تقویت و تحکیم دسترسی به عدالت برای همۀ افغانها جد و جهد می‌کنند، حمایت نماید. اهدای این وسایل و تجهیزات باعث خواهد شد که کارمندان ستره محکمه کارهای مُهم خود را به‌طور مؤثر تر انجام دهند.”

اهدای این وسایل و تجهیزات نشان‌دهندۀ تعهد پایدار و مُداوم سفارتِ ایالات متحده برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان است.