اهدای تجهیزات امنیتی به ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها از طرفِ سفارت ایالات متحدۀ امریکا

U.S. Embassy Donates Security Equipment to the GD of Prisons and Detention Centers

به تاریخ ۱۰ اپریل سال جاری، شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، سفیر هوگو لارِنس در محفلی که در ریاست عمومی محابس و توقیف‌ خانه‌ها برگزار گردیده بود اشتراک ورزید تا به‌منظور بهبود امنیت و فعالیت‌های مربوط در محابس و توقیف خانه‌ها وسایل و تجهیزات امنیتی را که ارزش آن بالغ بر ۷۷۲ هزار دالر می‌شود، به ریاست عمومی محابس و توقیف‌ خانه‌ها اهدا نماید. طی این محفل، سفیر لارِنس و لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیسِ عمومی محابس و توقیف خانه‌ها مکتوبِ را به امضاء رساندند که به اهدای تجهیزات ذکر شده رسمیت می‌بخشد.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا از طریق برنامۀ حمایت از سیستم محابس (CSSP)، جهتِ ایجاد سیستمی که برای مردم افغانستان خدمات بهتر ارائه کند، استادان رهنما، برنامه‌های آموزشی، و وسایل و تجهیزاتی را فراهم نموده است که ظرفیت‌ِ فعالیت‌های اداری، امنیتی و سایر امور مرتبط محابس را ارتقا دهد. کارمندان ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها وسایل و تجهیزات مذکور را که شامل آلۀ ردیابِ تلاشی، هُشدار دهندۀ حملۀ هوایی، سَد های ضد شورش، کشاف‌های امواج تیلیفونی و موانع کانکریتی می‌باشند، برای انجام دادن و تکمیل وظایف مهم امنیتی به‌حیث یک نیاز و ضرورت مبرم توصیف کردند.

سفیر لارِنس طی سخنان خود اظهار نمود که: “ایالات متحده متعهد است که از سیستم محابس و توقیف خانه‌های افغانستان و سعی و تلاش کسانی‌که به‌منظورِ تأمین و تحکیم امنیت برای همۀ افغان‌ها جد و جهد می‌کنند، حمایت نماید. اهدای وسایل و تجهیزات مذکور باعث خواهد شد که کارمندان ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها وظایف مهم خود را به‌طور مؤثر تر انجام دهند.”

اهدای این وسایل و تجهیزات نشان‌دهندۀ همکاری‌های عمیق ایالات متحده و افغانستان برای ایجاد و انکشاف سیستم محابس محفوظ، امن و رعایت کنندۀ کرامت انسانی می‌باشد که با تمام معیارات پذیرفته شدۀ بین‌المللی مطابقت داشته باشد.