سفارت ایالات متحدۀ امریکا حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان را تقبیح می کند

25 آگست 2016

ما حملۀ فجیع دیروز بر پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل را محکوم می کنیم. هدف قرار دادن محصلین افغان و کارمندان پوهنتون که برای بهبود آیندۀ افغانستان کار می کنند، یک عمل بی رحمانه و بُزدلانه می باشد.

مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده در کابل گفتند: “ما عمیق ترین مراتب تسلیت خویش را به فامیل ها، همکاران و دوستان قربانیان این حادثه ابراز داشته و برای مجروحین شفای عاجل آرزو می کنیم. ما به تعهد قوی خویش در قبال مردم افغانستان که برای آوردن صلح و امنیت پایدار و ایجاد آیندۀ درخشان امکان پذیر برای اطفال خویش سعی و تلاش می ورزند، ادامه خواهیم داد.”

سفارت ایالات متحدۀ امریکا آماده است تا با مقامات افغان در بارۀ تحقیقات جاری در مورد حادثه کمک نموده و مسببین آنرا به عدالت بکشاند.