سفارت امریکا حمله بر شفاخانه اردوی ملی در کابل را تقبیح می کند

سفارت امریکا حمله مرگبار امروز بر شفاخانه اردوی ملی در کابل را به شدت محکوم می‌کند. این حمله آشکارا بی تفاوتی کسانی را نسبت به زندگی انسانها نشان می‌دهد که قصد برهم زدن روند دموکراتیک در افغانستان را در سر دارند. هدف قرار دادن تاسیسات طبی که کارشان ارائه خدمات صحی به افغان‌های شجاعی که از هموطنان شان محافظت می کنند، در هیچ آیین و مذهب توجیه ندارد. بدین‌وسیله، ما عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‌ها، دوستان و همکاران قربانیان این حملات جنایت‌کارانه و بزدلانه ابراز می‌دارم.