رأی دهی

حال تمامی شهروندان ایالات متحده می توانند برگه های  رای دهی خالی (سفید) را بشکل الکترونیکی دریافت نمایند. با در نظرداشت ایالت که شما در آن واجد شرایط رای دادن هستید، می توانید برگه رای دهی تان را از طریق ایمیل و فکس دریافت کنید و یا هم مستقیما دانلود نمایید. برای تکمیل نمودن پست کارت درخواستی جدید فدرال (FPCA)  لطفا نموده به سایت  www.FVAP.gov   مراجعه کنید . پست کارت را  بعد از از تکمیل نمودن پرنت و امضاء کرده به دفتر محلی انتخابات در ایالات متحده امریکا ارسال نمایید. از تمامی شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور تقاضا بعمل می آید تا پست کارت درخواستی فدرال را در هر ماه جنوری تکمیل نمایند. نیاز است تا ایمیل تان را در فورم درج کنید تا باشد که کارمندان انتخابات در صورت بروز هر نوع مشکل به آسانی با شما تماس حاصل نمایند. در صورتیکه ایالت شما برگه های رای دهی را  تنها از طریق فکس ارسال می کند، نیاز است تا  شماره فکس تان را درج کنید. در صورت که شما درخواست برگه رای دهی را به شکل آنلاین کرده باشید و ایمیل و شماره فکس تان را درج کرده باشید، می توانید برگه رای دهی تان را 45 روز قبل از انتخابات عمومی و میان دوره یی و معمولا 30 روز قبل از انتخابات خاص، ابتدایی و دوره دوم دفاتر فدرال، بدست بیاورید. در حال حاضر دراکثر ایالت ها ویب سایت های تایید ثبت نام رای دهندگان وجود دارد که می تواند چگونگی ثبت نام و برگه رای دهی شما را پیگیری نمایند.

بعد از دریافت برگه رای دهی، شما می توانید برگه تکمیل شده را در پاکت قرار داده و از روز یکشنیه الی سه شنبه ساعت 8 قبل از ظهر در میل باکس که در درب وردی جنوبی سفارت ایالات متحده در کابل  قرار دارد بیاندازید، تا باشد که  از طریق پست الکترونیکی به ایالات متحده  ارسال گردد. برای تایید تاریخ رای دادن به KabulACS@state.gov ایمیل بفرستید تا بتوانید در لست دسترسی قرار بگیرید. در صورتیکه شما برگه رای دهی غیابی را جهت فرستادن آن به ایالت تان بموقع دریافت نکردید، می توانید از برگه (FWAB)  منحیث بک آپ برای رای دادن به دفاتر فدرال، استفاده کنید. در صورتیکه برگه رای دهی رسمی  شما بعد از ارسال (FWAB)   بدسترس تان قرار گرفت  برگه رای دهی رسمی را نیز تکمیل کرده، بفرستید. ایالت شما هردو برگه رای دهی را یکی حساب خواهد کرد. برای معلومات بیشتر به ویب سایت www.fvap.gov  مراجعه نمایید.