درگذشت یک تبعۀ ایالات متحده

برای ارائه گذارش در مورد افراد فوت شده و یا زخمی های شدید شهروندان ایالات متحده، لطف نموده  بلافاصله به بخش خدمات شهروندی امریکا ACS به تماس شوید. شما می توانید معلومات پبرامون خدمات که توسط این بخش برای شهروندان فوت شده و یا زخمی ایالات متحده در خارج  فراهم می شود را از ویب سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده، در یافت نمایید.

بخش رهنمود های ACS شما را در مورد تنظیم مراسم خاک سپاری (تدفین) افراد فوت شده در محل و یا انتقال آنها به ایالات متحده امریکا رهنمایی می کند.

به یاد داشته باشید: نیاز تطبیق پروسیجر های مراکز کنترول و جلوگیری از بیماری CDC جهت انتقال بقایای اجساد بسته گی به این دارد که جسد مومیایی، سوختانده شده و یا اینکه یک فرد به اثر بیماری واگیر فوت کرده باشد.

در حال حاضر، ویروس کووید ۱۹ (کرونا) در ایالات متحده امریکا منحیث یک بیماری واگیر به حساب میرود و جان باخته گان در اثر این بیماری  باید مطابق ستندرد های  کود 42 قانون فدرال بخش 71.55 برای انتقال اجساد به ایالات متحده امریکا تحت شرایط ذیل صورت گیرد:

  • اجساد باید سوختانده شده و یا
  • به شکل درست آن مومیایی و در داخل تابوت مهر و موم شده گذاشته شده باشند و یا
  • اجساد دارای مجوز از جانب مسئول بخش CDC باشد. مجوز مراکز کنترول و جلوگیری از بیماری CDC (در صورت که قابل اجراء باشد) باید در هنگام انتقال اجساد موجود باشد.
  • مجوز انتقال اجساد مشکوک که به اثر بیماری واگیر فوت کرده باشند را می توانید از طریق تماس به شماره 770-488-7100 بخش عملیاتی مرکز حالات اضطرار CDC و یا از طریق ایمل dgmqpolicyoffice@cdc.gov اداره مهاجرت و قرنطینه جهانی  CDC  بدست بیاورید.

لطفا برای معلومات بیشتر به بخش رهنمود CDC مراجعه نمایید

بخش مذکور یک گذارش قنسلی را برای فامیل های افراد فوت شده در خارج جهت استفاده از آن منحیث سند فوتی مطابق به پروسیجر های قانونی در ایالات متحده امریکا نیز تهیه می نماید. قابل ذکر است که این بخش گذارش مذکور را بعد از اجرای گواهی نامه محلی ترتیب می کند.

با تاسف، سفارت ایالات متحده امریکا برای انتقال اجساد و مصارف امور تدفین آنها بودجه را در دست ندارد. بخش ACS تنها شما را در ترتیب اسناد انتقال اجساد به ایالات متحده کمک کرده و از روند آماده گی های مورد نیاز نظارت می کند. بناء، تمام مصارف بدوش فامیل های افراد فوت شده می باشد. از آن جای که انتقال اجساد از طریق خطوط هوایی تجارتی نیاز به پول و وقت بیشتر دارد، شما می توانید از امکانات موجود برای تدفین افراد فوت شده به شکل محلی در افغانستان استفاد کنید.

برای معلومات بیشتر، لطفا به بخش گذارش دهی انتقال اجساد (PDF 70.7 KB) برای افغانستان، مراجعه کنید.