بیانیه مایکل مکنلی سفیر امریکا در باره اقدام کمیسیون رسانه های همگانی

9 فبروری 2016

من به کمیسیون رسانه های همگانی بابت نشر مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی، تبریک عرض می کنم. بدون تردید، این مقرره در نتیجه همکاریهای گسترده میان نمایندگان حکومت، رسانه ها و جامعه مدنی میسر گردیده است. من به طور خاص از مواد مندرج در مقرره در قبال حقوق خبرنگاران تمجید به عمل می آورم. امیدوارم که با تطبیق این مقرره، زمینه پیشرفت رسانه های فعال و آزاد در افغانستان، بیشتر از پیش مهیا گردد.