بیانیۀ شارزدافېر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارِنس در بارۀ استراتژی جدید امریکا برای افغانستان

Statement by Ambassador Hugo Llorens on Corruption

سفارت ایالات متحدۀ امریکا
کابل، افغانستان

برای نشر فوری
۲۲ اگست ۲۰۱۷

دیروز شام، رئیس جمهور ترمپ به مردم امریکا و جهان در مورد استراتژی جدید حکومت و تجدید تعهدات ما برای موفقیت در افغانستان و فراتر از آن در جنوب آسیا صحبت نمود. رئیس جمهور در مورد حمایت ایالات متحده از حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان در امر دستیابی به امنیت، ثبات، رفاه و صلح برای کشور شما، به صراحت و وضاحت تام صحبت نمود.

هستۀ اصلی این تعهد، دوام حمایت ما از نیرو‌های امنیتی افغان به‌منظور دفاع از کشور آنها می باشد در حالیکه بر طالبان نیز فشار خواهیم آورد تا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، به پروسۀ صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. ما انگیزۀ سیاست دوگانه از سوی بعضی ها را که منجر به حمایت از طالبان می گردد، از بین خواهیم برد، و ما با تمام کشور‌های منطقه، به خصوص پاکستان و هند، روی اهمیت همکاری در امر کاهش تهدید تروریزم و کشمکش‌های هستوی، تاکید خواهیم کرد. استراتژی ما بر محور شرایط موجودۀ کنونی می چرخد و تا زمانیکه مسئولیت ها انجام می یابد ما در کنار افغانستان ایستاده باقی خواهیم ماند. بنابراین، باید واضح شود که ایالات متحده هیچ جایی نمی‌رود و ما به همکاری خود با حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان در امر مبارزه مشترک علیه تروریست ها و نیروهایی که به صلح تمایل ندارند، ادامه خواهیم داد.

بگذارید که به صراحت بگویم: برای رسیدن به پیشرفت‌ واقعی، حکومت افغانستان باید تلاش‌های خود برای آوردن اصلاحات را دوچند نموده و بر تعهدات حیاتی خویش مانند تدویر انتخابات پارلمانی در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، ریشه کن نمودن فساد و آوردن اصلاحات جدی مورد نیاز برای رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی، عمل کند. رهبران افغانستان نیز باید به منظور حفظ ثبات در برابر تهدیدهای شورشیان، دسترسی به تمام گروههای قومی را افزایش داده، و برای ایجاد تنوع و مشارکت همگانی بیشتر در بدنه حکومت، تلاش کنند.

چالش های واقعی در پیش رو قرار دارند، اما من مطمئن هستم که افغانستان می تواند بر آنها فایق آید. همانطور که قبلاً بارها یادآوری نموده ام، ما و متحدان ما به طور قاطع در کنار شما هستیم و هیچ جا نمی رویم. و همانطوریکه رئیس جمهور ترمپ گفت، “ما یک شریک و یک دوست هستیم، اما به مردم افغانستان امر نخواهیم کرد که چگونه زندگی کنند و یا اینکه چگونه جامعۀ پیچیدۀ خود را اداره کنند. افغانها خود شان کشور خود را آباد نموده و از آن محافظت خواهند کرد، و آنها خودشان آیندۀ خود را مشخص خواهند نمود. ما موفقیت آنها را می خواهیم.”

تشکر.