بیانیۀ سفیر هوگو لارِنس در بارۀ مراقبت‌ های صحی در افغانستان

 

چیزهای بسیار اندکی را می توان سراغ داشت که برای آسایش و رفاه یک کشور، نسبت به صحت مردم آن، از اهمیت بیشتر برخوردار باشد. چالشهای ابتدایی مراقبت های صحی که فامیل های افغان با آن روبرو اند، جدی و حتی در بعضی اوقات تکان دهنده هستند. با وجود اینکه خبرِ دسترسی عادلانه و قابل اعتماد به مراقبت های صحی در صفحات نخست اخبار در افغانستان ندرتاً مشهود است، اما با آن هم، این موضوعی است که همه روزه با تیم متخصصین مربوطه در سفارت ایالات متحده روی آن تمرکز دارم. زیرا افغان های موفق و صحتمند، نیاز عمده جهت دستیابی به عدالت اجتماعی در این کشور دانسته شده و همچنین یک عنصر لازمی و ضروری برای رُشد و ترقی آیندۀ افغانستان پنداشته می شود.

بنا بر هر دلیل عملی که بود، افغانستان در سال ۲۰۰۲ فاقد سیستم فعال مراقبت های صحی بود. در دوران زمامداری طالبان، این وضعیت بازتاب دهندۀ بدترین شرایط مراقبت های صحی در سطح کشور های جهان بود. در این دوره هر سال، هزاران افغان بیهوده و بی دلیل از امراض رنج می بردند و تعداد زیاد دیگر هم در نتیجۀ نبود ابتدایی ترین مراقبت های صحی زندگی خود را از دست می دادند. با وجود انتقادات که به طور متوالی و پیهم روی چالشهای جمعی یک کشوری متمرکز است که عملاً فاقد زیربنای مراقبت های صحی می باشد، پیشرفت های بزرگ صورت گرفته است. در حقیقت طی ۱۵ سال گذشته، افغانستان در ارائۀ خدمات صحی اولیه به مردم گام های بزرگی برداشته است. به عنوان مثال، از عدم موجودیت کامل مراقبت صحی در دوران طالبان، امروز ۶۰ فیصد افغان ها بیشتر از ۴۵ دقیقه پیاده روی از مراکز صحی فاصله ندارند. این دستاورد های مؤثر در کاهش قابل ملاحظۀ سطح مرگ و میر مادران و اطفال نوزاد در ۱۵ سال گذشته بازتاب داده شده است. واقعیت این است که امروز با کمک ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی، افغانستان یک سیستم مراقبت های صحی را به میان آورده است که برای ادامۀ بهبودی صحت و رفاه مردم افغانستان، مخصوصاً زنان و اطفال یک تهداب و اساس را فراهم می نماید. هر روز، از طریق برنامه های متعدد ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا، ما برای داکتران، نرسان و قابله های افغانستان آموزش های مربوطه را فراهم نموده ایم و از این طریق تخصص ارائه مراقبت های صحی در سال های آینده برای آنها انتقال داده شده است. اکنون افغانستان، به شمول دورافتاده ترین مناطق خود، دارای بیش از ۲۰ هزار کارمند اجتماعی صحی می باشد که تقریباْ نیمی از آنها را ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا آموزش داده است.

همانطور که یادآوری نمودم، ما با وزارت صحت عامۀ افغانستان با جدیت کار می کنیم تا بقای مادر و طفل نوزاد تضمین گردد. متأسفانه، در افغانستان تعداد زیاد زنان حین زایمان می میرند و شمار کم اطفال می توانند به سن پنج سالگی برسند. این حقیقت، باعث تقویت تعهد ما گردیده و ما را برای انجام دادن کار های بیشتر وا می دارد. سرمایه گذاری های ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا، با زنان و فامیل های آنها کمک نموده است تا از ارائۀ خدمات قبل از تولد گرفته تا واکسین های منظم دوران طفولیت، همه مراقبت های صحی مورد ضرورت خود را با کیفیت خوب دریافت دارند.

می دانم که کارهای بسیار زیادی انجام نیافته باقی مانده اند، و برای شما قول می دهم که ایالات متحده در تلاش ها برای کسب اطمینان از سلامتی مردم، در کنار افغانستان شانه به شانه خواهد ایستاد. ایالات متحده و سایر کشور های مساعدت کننده باید بر همین خط مشی کمک با دیگران باقی بمانند تا به شمول مردم شریف و دلیر افغانستان هم نوعان خود را جهت یک زندگی صحتمند که مستحق آن هستند، در سراسر جهان کمک کنند.