اعلامیۀ سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ آغاز کار شارزدافیر هوگو لارِنس

19 دسمبر 2016

شارزدافیر هوگو لارِنس، منحیث سفیر سرپرست ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان به کار خویش آغاز نمود.

شارزدافیر لارِنس که قبلاً نیز از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۳ به حیث معاون سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل ایفای وظیفه نموده بود، به افغانستان برگشته است تا ماموریت یک دهۀ اخیر ایالات متحده در افغانستان را در عرصه های تحکیم دموکراسی در افغانستان، تقویت رشد اقتصادی و ثبات سیاسی، و تداوم دستاوردهای دولت در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، و حقوق بر مبنای جنسیت، رهبری کند. شارزدافیر لورِنس بعد از سفیر مایکل مکینلی که بیش از ۳ سال در افغانستان ایفای وظیفه نمود و به تاریخ ۱۸ دسمبر کابل را ترک گفت، این مسئولیت را به دوش می گیرد.

شارزدافیر لورِنس می گوید: “در بین بسیاری از جاهایی که تا اکنون، در طول مدت زمان کار مسلکی ام در آن ایفای وظیفه نموده ام، افغانستان بالایم تاثیر عمیق گذاشته است، و احساس خوشبختی می کنم که زمینۀ کار در اینجا و فرصت سهمگیری در مشارکت و همکاری مهم دو کشور، برایم دوباره مهیا گردیده است.” شارزدافیر لورِنس می افزاید: ” با تمام انرژی سعی خواهم کرد که روابط دوجانبۀ دوستی بین مردم ما به منظور کسب اطمینان از آیندۀ بهتر برای مردم افغانستان، را تحکیم بخشم.”

شارزدافیر لورِنس با همراهی خانم شان لی سِت در کابل، از مساعی متداوم ایالات متحده در افغانستان در جریان انتقال قدرت ریاست جمهوری در واشنگتن دی. سی. نظارت و رهبری خواهند کرد. یکی از اولویت های خاص شارزدافیر لورِنس بذل مساعی مشترک با افغانستان، در راستای بهبود حاکمیت قانون و مبارزه با تمامی اشکال فساد اداری خواهد بود که مانع ادامۀ پیشرفت و ترقی کشور می گردد.