بیانیۀ سفیر هوگو لارِنس در بارۀ تعلیم و تربیه در افغانستان

برای نشر فوری

۱۱ جون ۲۰۱۷

افغانستان در طی یک ونیم دهۀ گذشته در عرصۀ تعلیم و تربیۀ گام‌های چشمگیر را برداشته است. از سال ۲۰۰۱ که در حدود ۶۰۰۰۰۰ طفل شامل مکتب بودند، امروز رسیدن این رقم به ۸،۷ میلیون، نشان دهندۀ پیشرفت بزرگ است. مردم ایالات متحدۀ امریکا در سهیم بودن این موفقیت دوستان افغان خود افتخار می‌کنند. افغانستان در این مدت ده‌ها هزار معلم را استخدام و تربیه نموده است، و تعداد بی سابقۀ مکاتب را اعمار کرده است. باوجود این پیشرفت‌ها، تاهنوز بیشتر از ۳،۵ میلیون طفل از مکتب محروم هستند و تعداد زیاد شان تعلیمات خود ‌را تکمیل کرده نمی‌توانند.

بدون تعلیم و تربیه، برای افغان‌ها دشوار خواهد بود که در اقتصاد رو به توسعۀ افغانستان موفقانه سهیم شوند، مورد ایکه به شهروندان توانا و مثمر وابسته است. ما امسال از تجدید نظر دولت افغانستان در پلان استراتیژیک تعلیم و تربیۀ ملی استقبال می‌نمائیم. پلان استراتیژی ملی ضمن اینکه روی دسترسی به تعلیم‌ و تربیه تآکید می‌ورزد، اکنون روی کیفیت و حکومت ‌داری نیز اسرار می‎نماید. این پلان برای هماهنگی و کمک سازمان‌ها مانند مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه و برنامه های تعلیم و تربیۀ بانک جهانی مهم پنداشته می‌شود. در نتیجۀ زحمات وزارت معارف و جامعۀ تمویل کننده، انتظار داریم که این دو برنامه، اطفالِ را که هنوز‌هم منتظر فرصت رفتن به مکتب هستند، کمک نماید.

دسترسی به تعلیم و تربیۀ با کیفیت و فراگیر حق هر طفل است و پیشرفت های یک‌ و نیم دهۀ گذشته واقعآ عالی است. یکی از همکاران افغان ما از یک قریۀ کوچک در شرق افغانستان است، زمانیکه او جوان بود در قریۀ شان فقط یک مکتب ابتدایی و متوسطه وجود داشت. وقتی او حالا به قریۀ زادگاۀ خود می‌رود، تعداد مکاتب بیشتر شده – یک لیسه به پسران و یک لیسه به دختران وجود دارد، در هر دو لیسه شاگرد به اندازۀ کافی وجود دارد و مشتاق آموزش هستند. این قریۀ درک نموده است که برای یک افغانستان بهتر دختران و پسران به تعلیم و تربیۀ نیاز دارند. این ثبوت پیشرفت یک و نیم دهۀ گذشته است.

من می‌دانم که کار های زیادی باید در این راستا صورت گیرد، با کار مشترک به این موفقیت ها دستیاب خواهیم شد. ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا با همکاری وزارت معارف در طی پنج  سال گذشته ۴۷ میلیون جلد کتاب درسی را به شاگردانِ دورۀ ابتدایی در ۳۴ ولایت چاپ و توزیع نموده است، و سال گذشته این پروسه را گسترش دادیم و در ۲۴ ولایت ۱۱ میلیون کتاب اضافی را به شاگردان مکاتب اتبدایی و ثانوی توزیع نمودیم. ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا متعهد است که در جریان پنج سال آینده ۱۳۵ میلیون جلد کتاب درسی را برای تمام شاگردان صنف اول الی صنف دوازده به تمام ولایات کشور به اندازۀ کافی چاپ ‌نماید.

من خود را خوشبخت احساس می‌کنم که در اوایل امسال برنامۀ به نام خوانش اطفال افغان که توسط ایالات متحدۀ امریکا تمویل می‌گردد، را افتتاح نمودم. این برنامۀ پنج ساله که ۷۰ میلیون هزینه برمی‌دارد، مهارت های خوانش دختران و پسران صنف اول الی سه را بلند می‌برد. ما توقع داریم که بیش از یک میلیون اطفال از این برنامه مستفید شوند.

چه از طریق نوآوری شاگرد محوری و تکنالوژی جدید و یا استفاده از مهارت‌های تخنیکی جامعۀ جهانی، افغانستان در پی صعود قله های بلند برای دستیابی به تعلیمات با کیفیت است. در حالیکه تعلیم و تربیۀ فراگیر و همه شمول هدف نهایی در افغانستان است، مکاتب خصوصی که تعلیم و تربیه با کیفیت را ارائه نموده بتوانند، بدیل مناسب برای رشد و ترقی معارف است، که باید توسعه داده شود. من باور دارم که تعلیم و تربیه راۀ بهتر و مطمین‌تر را برای آیندۀ افغانستان بهتر مساعد می‌سازد.