پیام امنیتی: تعلیق عملیات ها ( تاریخ: ۳۱ آگست ۲۰۲۱)