شارژدافیر کرن دیکر

Karen Decker

خانم کرن دیکر، به صفت کارمند ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده در بخش حل منازعات و مدیریت بحران تخصص دارد. خانم دیکر، در حال حاضر منحیث شارژدافیر ماموریت ایالات متحده برای افغانستان ایفای وظیفه مینماید. ایشان قبل از این منحیث رییس برنامه عملیاتی پروسه تخلیه و اسکان مجدد افعان ها (CARE)  انجام مسولیت میکرد. قبل از این ، وی از ماه سپتمبر سال ۲۰۱۸ الی سپتمبر۲۰۲۰ به عنوان معاون سفیر در سفارت ایالات متحده در کابل خدمت کرده است.

ضمنآ وی در سال های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ بعنوان نماینده ارشد ملکی در شرق افغانستان وظیفه انجام داده است و در سالهای ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۷ طی ماموریت های جدا گانه در ولایات کندهار و غزنی نیز توظیف گردیده بود.

خانم دیکر، قبل از بازگشت به افغانستان در سال ۲۰۱۸ رییس تیم برنامه کمک های انتقالی در سوریه بود و رهبری تیم کمک های بشر دوستانه و تحکیم را درترکیه و سوریه بر عهده داشت. وی از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۰ بعنوان معاون سفیر در سفارت ایالات متحده در استونیا ایفای خدمت کرده است. همچنان وی از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۶ دریونان ، از سال ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ در سازمان ناتو و از سال ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۸ در بوسینا بعنوان مستشار امور سیاسی در سفارت خانه های ایالات متحده ایفای وظیفه کرده است. اولین ماموریت وی خارج از کشور در سال ۱۹۹۰ در پاکستان بود.

خانم دیکر در انستیتوت خدمات خارجی، دفتر اروپا و مرکز عملیاتی وزارت امور خارجه در واشنگتن نیز ایفای خدمت کرده است. خانم دیکر از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۲ به صفت معاون اجراییوی در دفتر معین وزارت خارجه در امور اروپا وظیفه اجرا کرده است . پس از یازدهم سپتمبر خانم دیکر، معین وزارت امور خارجه را جهت دریافت حمایت کشور های اروپایی بخاطر راه اندازی ” عملیات آزادی پایدار ” در سفر همرایی میکرد.

در عین حال خانم دیکر جوایز خدمت شایسته را از سوی وزارت امور خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده نیز دریافت کرده است. کولن پاول، وزیر ا مور خارجه در سال ۲۰۰۱ جایزه روسای عموی را بخاطر فعالیت گزارش دهی و تحلیل ، جهت تحقق یافتن اهداف ایالات متحده در بالکان  را برای وی اعطا نمود. مقام کدری خانم کرن، معادل رتبه وزیر مشاور میباشد.