گزارشهای رسمی

گزارش بین المللی آزادی مذاهب – افغانستان

 

2020 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 609 KB)

2019 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 609 KB)

2018 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 609 KB)

2017 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 915 KB)

2016 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 536 KB)

2015 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 536 KB)

2014 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان (PDF 536 KB)

2013 – گزارش بین المللی آزادی مذاهب در افغانستان  (PDF 188 KB)

گزارش حقوق بشر- افغانستان

2020 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 383 KB)

2019 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 546 KB)

2018 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 718 KB)

2017 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 1,3 MB)

2016 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 529 KB)

2015 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 529 KB)

2014 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 529 KB)

2013 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 529 KB)

2012 – گزارش حقوق بشر در افغانستان (PDF 563 KB)

گزارش قاچاق انسان

2020 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 495 KB)

2019 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 495 KB)

2018 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 495 KB)

2017 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 176 KB)

2016 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 535 KB)

2015 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 176 KB)

2014 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 176 KB)

2013 – گزارش قاچاق انسان در افغانستان (PDF 117 KB)

گزارش کار و کار اجباری کودکان

2018 – گزارش کار و کار اجباری کودکان ( PDF 671 KB)

گزارش تروریزم – افغانستان

2019 – گزارش تروریزم از افغانستان (PDF 176 KB)