روابط ما

روابط ایالات متحده امریکا با افغانستان پایدار و طولانی است و همکاری های ما گسترده است. ما در ارتقاء و ترویج دموکراسی ، صلح  ، امنیت  و توسعه اقتصادی در افغانستان و منطقه  ، منافع مشترک داریم.

ایالات متحده و افغانستان