مقامات کلیدی

 

جان بس

 سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر: دسمبر 2017 الی اکنون

 کَرن دیکر

معاون سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر:  سپتمبر 2018 الی اکنون

دونا ویلتن

دستیار سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر: اگست 2019 الی اکنون