مقامات کلیدی

 

جان بس

 سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر: دسمبر 2017 الی اکنون

 اَنی فورسایمر

معاون سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر:  سپتمبر 2017 الی اکنون

ریچارد اچ ریلی

دستیار سفیر ایالات متحده امریکا در کابل

دوره مقرر: جولای 2017 الی اکنون