سفارت ایالات متحده کابل

سفارت ایالات متحده در کابل برای رشد و ترقی روابطِ دو جانبه بین ایالات متحده و افغانستان کار می کند. فعالیت ‌های سفارت روی تحکیم نهادهای دموکراتیک، ارتقای امنیت و ثبات منطقوی، مبارزه با تروریزم بین‌المللی، مبارزه با تولید و قاچاق موادِ مخدر و تقویت تجارت و سرمایه ‌گذاری انکشاف یافته، متمرکز می‌ باشند.

بخش روابط عامۀ سفارت ایالات متحده در کابل، ارائه کنندۀ معلومات مفصل در بارۀ تمام عرصه ‌های زندگی در ایالات متحده بوده و علاوه بر آن زمینۀ تبادلات فرهنگی بین ایالات متحده و افغانستان را نیز فراهم می ‌نماید. مرکز منابع معلوماتی  حاوی معلومات وسیع در بارۀ موضوعات مختلف، به‌شمولِ رویدادها و وقایع جاری و تاریخی و فرصت‌های آموزشی در ایالات متحده می ‌باشد.

مانند هر سفارت ایالات متحده در سراسر جهان، سفارت ما در کابل نیز آرزو می کند که برقراری ارتباط بهتر بین هر دو کشور ما، باعث بهبود درک متقابل، پروردن آرمان‌های دموکراتیک، بهبود حقوق بشر، و فراهم کردن محیط زیست جهانی سالم و یک جهان محفوظ و امن، گردد.

آدرس ارتباطی ما:

سفارت ایالات متحده

کابل، افغانستان

تیلیفون:             ۷۰۰۱۰۸۶۰۰ ۰ (۰۰۹۳)

فکس:                ۷۰۰۱۰۸۵۶۴ ۰ (۰۰۹۳)

برای گزارش فعالیت های مرتبط به تروریزم در افغانستان، به شمارۀ جایزه برای تأمین عدالت  که ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته فعال می باشد، تماس بگیرید: ۷۰۰۱۰۸۶۰۰ ۰ (۰۰۹۳)