سفارت ایالات متحده کابل

ماموریت سفارت ایالات متحده در کابل رُشد و تقویت روابطِ دو جانبه بین ایالات متحده و افغانستان است. فعالیتهای سفارت روی تحکیم نهادهای دموکراتیک، بالا بردن امنیت و ثبات منطقوی، مبارزه با تروریزم بینالمللی، مبارزه با تولید و قاچاق موادِ مخدر و پرورش تجارت و سرمایهگذاری وسیع، متمرکز می‌باشند.

بخش روابط عامۀ سفارت ایالات متحده در کابل، معلومات زیادی را پیرامون تمام عرصه‌های زندگی در ایالات متحده ارائه می‌کند و علاوه بر آن زمینۀ تبادلات فرهنگی بین ایالات متحده و افغانستان را نیز فراهم می‌نماید. مرکز منابع معلوماتی (IRC) دارای معلومات وسیعی در بارۀ موضوعات مختلف، به‌شمولِ رویدادهای کنونی و تاریخی و فرصتهای آموزشی در ایالات متحده می‌باشد.

مانند هر سفارت ایالات متحده در سراسر جهان، سفارتِ کابل نیز می‌خواهد که ذریعۀ ارتباط بهتر بین دو کشور ما، درک متقابل را بهتر سازد، آرمانهای دموکراتیک را بپروراند، حقوق بشر را بهبود بخشد، و محیط زیست جهانی سالم و یک دنیای امن تر را فراهم نماید.