سفارت

سفارت ایالات متحده در کابل

تیلیفون: ((دری: ۰۰۹۳۷۰۰۱۰۸۰۰۰
فکس: ۰۰۹۳۷۰۰۱۰۸۵۶۴

معلومات بیشتر در بارۀ سفارت