مراکز آموزشی لِنکِن

مراکز آموزش لنکن چی است؟

مراکز آموزش لنکن مشارک میان بخش امور عامه سفارت امریکا و نهاد های میزبان است. این مراکز دسترسی به اطلاعات جاری و قابل اعتماد در باره ایالات متحده امریکا را از طریق کلیکسیون های کتاب، انترنت، و پروگرام های محلی به مردم عام فراهم میکنند. این مراکز بطور مشترک از سوی سفارت امریکا و سازمان کشور میزبان حمایت میشود، و منحیث پایگاه های اطلاعات و هم مانند خدمات مراجعه یک کتابخانه عامه خدمات ارائه میکند.

در مراکز آموزشی لنکن ملتی میدیا، کتاب، کلیکسیون های گاهنامه باز و قابل دسترس هستند. اتاق های مطالعه و جلسات جهت میزبانی برنامه ها و فعالیت های مانند مطالعه نویسنده گان، پروگرام های سخنرانی، ورکشاپ ها، نشست ها و نمایشگاه ها موجود است.

کار اساسی مراکز آموزشی لنکن به دسترس قرار دادن معلومات در باره ایالات متحده امریکا به مخاطبان خارجی است. حد اقل، مراکز آموزشی لنکن حاوی کلیکسیون کتاب ها به زبان انگلیسی در باره امریکا است. کلیکسیون کتاب ممکن است شامل عناوین ماخد، آثار داستانی، کسب و کار و انتشارات دولتی باشد. مراکز آموزشی لنکن هم چنان دسترسی به معلومات در باره امریکا را از طریق دسترسی به انترنت تحت نظارت، محصولات صوتی و تصویری، سی دی، و کارمندان نهاد میزبان درین مراکز نیز فراهم میکند.