مرکز منابع معلوماتی

مرکز منابع معلومات (IRC)  بخش از دفتر امور عامه سفارت امریکا در کابل میباشد. مرکز منابع معلومات  در راستای ترویج وشناخت بهتر ایالات متحده امریکا با ارائه معلومات معتبر، متناسب و به موقع در باره موضوعات جاری و هم چنان در باره مردم، تاریخ، فرهنگ، ارزش ها و نهاد های امریکا فعالیت میکند.

مرکز منابع معلومات  برای آن کسانیکه که در ارتباط به موضوعات کاری و تحصیل شان در باره سیاست های داخلی و خارجی ، تاریخ، فرهنگ و ارزش های ایالات متحده امریکا معلومات نیاز دارند خدمات ارائه میکند.