برنامه های زبان انگلیسی

برنامه های انکشافی زبان انگلیسی و منابع ارایه شده توسط بخش روابط عامه

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل از برنامه های انگلیسی درافغانستان حمایت میکند تا مطالعه انگلیسی را بیشتر در دسترس معلمان و شاگردان قراردهد. با حمایت دفتر برنامه های زبان انگلیسی وزارت امور خارجه، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل از میزبانی برنامه ها در سراسر کشور حمایت میکند.

سفارت امریکا در کابل اداره زبان انگلیسی (ELO) و کارکنان را دارد که با شرکای افغان و بین المللی برای اجرای پروژه های ظرفیت سازی و کمک های بلا عوض یا گرنت‌ها کار میکند. این ابتکارات در همکاری با وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف، تدریس زبان انگلیسی را در پوهنتون های افغانستان و پوهنځی های تربیت معلم رشد میدهد. اداره ELO به انجمن آموزش زبان انگلیسی برای افغان ها پشتیبانی اضافی را فراهم مینماید تا کنفرانس ها و ورکشاپ های آموزش معلم را سازماندهی و در آن اشتراک نمایند، به تجزیه و تحلیل نیازها پرداخته و راهنمایی های حرفه ای را در موارد نیاز چون مسایل سیاست تحصیلات عالی ملی برای تدریس زبان انگلیسی در افغانستان به مقامات دولتی ارایه نمایند.

برنامه بورسیه های کوتاه مدت انگلیسی

برنامه بورسیه های کوتاه مدت (Access) اساس مهارت زبان انگلیسی را به شاگردان غیر نخبه ۱۴ – ۱۸ ساله از طریق صنف های بعد از مکتب و فعالیت های فراگیری متمرکز تابستانی فراهم میسازد.

شاگردان برنامه (Access از فرهنگ امریکایی و ارزش های دموکراتیک درک درست را حاصل می نمایند، توانایی انها را بلند برده تا موفقانه در انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور سهم بگیرند، و همچنان توانایی رقابت و شرکت در برنامه های آینده مبادله و مطالعه ایالات متحده را به دست بیارند.

متخصصین زبان انگلیسی

همانند همراهان، متخصصین زبان انگلیسی، عضو علمی و مسلکی ایالات متحده در ساحه TESOL هستند. آنها ورکشاپ های آموزشی را که بین دو هفته تا چهار ماه طول میکشد ارایه می کنند. وظایف عادی آنها ممکن شامل آموزش به معلمان، نصاب درسی و انکشاف دادن کتاب درسی و یا ارزیابی برنامه موسسه میزبان باشد. در برخی موارد، از ویدیو کنفرانس یا وبینارها برای ارائه ترینینګ و یا مشاوره استفاده میشود.

افغانستان چندین متخصصین زبان انگلیسی دارد که از شش  پوهنتون کابل و ولایات آموزش کوتاه مدت را برای شاگردان ارایه میدهند.

برنامه بورسیه معلمین انگلیسی

بورسیه معلمین انگلیسی آموزش حرفه ای زبان انگلیسی را در افغانستان و کشورهای دیگری بیرون از ایالات متحده ارايه میکنند تا فرصت هفت ابتکار، آنلاین، صنف ها به سطح فارغان را از طریق پوهنتون مریلند در شهر بالتیمور، و در پوهنتون اورگان بگیرند. این کورس ها حوزه های بزرگ از تخصص علمی آموزش زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی (TEFL) جستجو میکنند.

کورس های استادان انگلیسی

ارتقای مهارت های تدریس از طریق ویب

تفکر انتقادی در نصاب انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL)

بهترین روش  های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP)

ارزیابی انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL)

میتود های کورس اول:  بررسی بهترین روش های TESOL

میتود های کورس دوم: :  بلند بردن سواد انگلیسی به عنوان زبان خارجی  ازطریق آموزش مبتنی بر پروژه

آموزش انگلیسی به زبان آموزان جوان (TEYL)