فرهنگ و آموزش

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل به‌منظور ترویج و تقویت روابط فرهنگی و مسلکی میان مردم افغانستان و امریکا مجموعه‌ای از برنامه‌ها را روی دست دارد. این برنامه‌ها به رسیدگی به مسایل و چالش‌های عمده‌ای چون دیموکراسی و جامعه مدنی، حقوق بشر، اسلام در امریکا، مدیریت پوهنتون ها، رسانه‌های مستقل، حکومت محلی، حفظ آبدات و آثار فرهنگی و تامین عدالت متمرکز است. جهت کسب معلومات بیشتر در این زمینه، از شما دعوت می‌کنیم که به منابع ذیل مراجعه نمایید: