معلومات در مورد ویروس کووید -19

این صفحه با استفاده از معلومات جدید اپدیت می شود، ولی ما از تعداد روز افزون واقعات مثبت تضمین کرده نمی توانیم. از حوصله مندی تان جهان سپاس.(7/20/2020) معلومات مشخص در مورد افغانستان: طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه، افغانستان در مجموع  35,526 مورد مثبت و 1,185 مورد مرگ ناشی از ویروس کووید – 19 …

ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨