وزارت امور خارجه ایالات متحده یک صفحه معلوماتی انترنتی را برای ادغام مجدد خانواده های افغان راه اندازی می نماید.

وزارت امور خارجه ایالات متحده امروز راه اندازی یک صفحه معلوماتی انترنتی برای ادغام مجدد افغان ها را اعلام می نماید Afghanistan Family Reunification – United States Department of State. این صفحه انترنتی حاوی معلومات می باشد که چگونه افغان ها می توانند در ایالات متحده با اعضای خانواده هایشان دو باره بپیوندند ، البته باید خاطر نشان نمود که این امر نظر به وضعیت دوسیه مهاجرتی و یا نوعیت دخولی افراد که وارد ایالات متحده می شوند، بستگی دارد.
از ماه اگست سال ۲۰۲۱ بدینسو ایالات متحده، از روند استقرار و ادغام مجدد خانواده های افغان حمایت نموده است. با وجود اینکه ایالات متحده موفقانه توانسته است تا شماری از خانواده ها را با هم یکجا نماید ، ولی با آن هم یک تعداد دیگری هنوز جدا هستند و با چالش و مشکلات رو برو اند. هدف از راه اندازی این صفحه انترنتی معلوماتی برای ادغام مجدد این است تا برای آنعده از خانواده های که هنوز هم از یکدیگر جدا هستند زمینه کمک را مساعد نماید.
تعهد ایالات متحده با مردم افغانستان همچو پایدار می باشد، و ضمنآ افرادیکه تلاش دارند تا با خانواده هایشان یکجا شوند ، و نیاز برای فراهم نمودن ابزار معلوماتی دارند ، با ایشان متعهد می باشد. افرادیکه در جستجوی پیوستن دوباره با اعضای خانواده ایشان که در افغانستان هستند ممکن از طریق مختلف دیگربرای پیوستن با آنها استفاده نمایند. البته باید خاطر نشان نمود که این امر نظر به وضعیت دوسیه مهاجرتی ونوعیت دخولی افراد که وارد ایالات متحده می شوند، بستگی دارد.
صفحه معلوماتی ما برای ادغام مجدد خانواده ها ، طریق و نحوه طی مراحل نمودن این پروسه را مشخص میکند، که چگونه افراد می توانند این پروسه قابل اجرا را آغاز نمایند: شهروندان امریکا ، دارندگان اقامت دایمی امریکا (گرین کارت) ، پناهجویان، پناهندگان سیاسی ، افغان های تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه ، بشمول افرادیکه برای آنها محافظت موقت داده شده اند می توانند از این صفحه استفاده نمایند.
این صفحه معلوماتی در یک بخش جدیدی صفحه انترنتی پرسش ها ، که معلومات را در مورد افغانستان ارایه می نماید ، گنجانیده خواهد شد Afghanistan Inquiries – United States Department of State. همچنان صفحه انترنتی ماموریت ایالات متحده برای افغانستان و صفحه انترنتی ادارهٔ‌ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)افرادی را که در جستجوی ادغام مجدد با اعضای خانواده هایشان هستند ، به مسیر و گزینه های موجود رهنمایی می نماید.