میزبانی سفیر ایالات متحده از نمایشگاه عکس و اعلام کمک

امروز سفیر جان بس از رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، شخصیت های فعال بشردوست، مقامات حکومتی، نمایندگان ملل متحد و مؤسسات غیر حکومتی و تمویل کنندگان در یک نمایشگاه عکس برگزار شده در سفارت ایالات متحده استقبال کرد و جهت حمایت از تلاش‌ های بشردوستانه در کشور، کمک جدید ۳۷ میلیون دالری را اعلام نمود.

نمایشگاه “سفر های امید و استقامت” عکس‌های بیجا شدگان و قشر آسیب پذیر افغان‌ از سراسر کشور را به نمایش گذاشت که در اثر جنگ، حوادث طبیعی، عودت دوباره از مهاجرت و سایر ملحوظات امنیتی به کمک نیاز دارند و یا اینکه قبلاً به آن ضرورت داشتند. سایر عکس ‌ها جریان توزیع کمک‌های بشردوستانۀ ایالات متحده را نشان می دهند. سفیر بس با ابراز قدردانی از سعی و تلاش مشترک تمام نهاد ها و اشخاص بشردوست به منظور فراهم آوری کمک ‌های نجات، گفت: “حکومت افغانستان، ادارات ملل متحد، همکاران ما در مؤسسات غیر حکومتی و کشور های کمک کنندۀ همکار، همه و همه در عرصۀ بشردوستی همکار هستیم.”

سفیر بس طی سخنرانی خود اظهار داشت که ایالات متحده کمک جدید ۳۷ میلیون دالری را جهت برآورده شدن نیازمندی‌های متأثرین از جنگ جاری، مهاجرین عودت کنندۀ اخیر از پاکستان، افغان‌های آسیب پذیر متأثر شده از حوادث مختلف طبیعی در کشور و مهاجرین افغان که در کشورهای منطقه پناه خواسته اند، اعلام می دارد. به این ترتیب مجموع کمک های بشردوستانۀ ایالات متحده در افغانستان، از سال مالی ۲۰۱۷ تا اکنون به ۲۷۶ میلیون دالر می ‌رسد.

این مساعدت از طریق همکاران سازمان های بین المللی ما، به شمول کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، صندوق حمایت از اطفال ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و پروگرام غذایی جهان به وسیلۀ تطبیق برنامه ها و پروژه های مربوطۀ بشردوستانه هزینه می شود. یکتعداد این برنامه ها کمک های بلاعوض را برای مهاجرین عودت کننده، تعلیم و تربیه، آموزش وسایل معیشت، اسناد مدنی و سایر تلاش ها برای رشد و ترویج درازمدت عودت و ادغام مجدد مهاجرین و جوامع میزبان آنها، فراهم می سازد. همچنین، مساعدت های بشردوستانۀ ایالات متحده، کمک های غذایی عاجل، تغذیه، تهیۀ آب آشامیدنی پاک، فراهم آوری مکان محفوظ برای اطفال و والدین، سرپناه مؤقت، توزیع مواد ضروری اولیه مانند کمبل و لوازم آشپزخانه را فراهم می سازد. تشناب ها، بسته های حفظ‌الصحه و حمایت از تدویر کمپاین های تعلیمی برای بهبود حفظ‌الصحۀ سالم در امر جلوگیری از شیوع امراض، مثمر واقع می شود. ایالات متحده از هماهنگی بشردوستانه و آمادگی برای حوادث جهت به حداقل رساندن تاثیرات ناگوار حین وقوع حوادث، نیز حمایت می کند.

جهت برآورده شدن و تکمیل خواست ملل متحد برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان، ایالات متحده از تمام کشور ها می خواهد که با کمک های مالی بشردوستانه سهم خویش را ادا کنند. هنوز هم به کمک های جامعۀ بین المللی برای حمایت از تعداد زیادی مردم آسیب پذیر در افغانستان، ضرورت دیده می شود.