فرمان در مورد دسترسی مطمئن به واکسین های کووید 19 دولت ایالات متحده

طبق صلاحیت های که قانون اساسی و سایر قوانین ایالات متحده امریکا به عنوان رئیس جمهور به من تفویض کرده است، بدین وسیله به شرح زیر دستور (فرمان) می دهم:
بخش اول. هدف: از طریق همکاری بی سابقه بین دولت، سکتور صنعت و شریکان بین المللی ایالات متحده، ایالات متحده انتظار دارد، تا به زودی واکسین کووید – 19 مصئون و موثر را برای مردم امریکا در دسترس داشته باشد. برای حصول اطمینان از صحت و مصئونیت شهروندان، تقویت اقتصاد و تقویت میزان مصئونیت ملت خود، باید اطمینان حاصل کنیم که امریکایی ها در راستای دسترسی به واکسین های کووید – 19 تولید شده در ایالات متحده یا تهیه شده توسط دولت ایالات متحده، در اولویت قرار دارند (واکسین کووید – 19 دولت ایالات متحدۀ امریکا)
ه
بخش دوم. پالیسی. این پالیسی ایالات متحده است که اطمینان حاصل کند، امریکایی ها در راستای دسترسی رایگان، مصئون و موثر به واکسین کووید – 19 در اولویت قرار دارند. پس از تضمین توانایی جهت تأمین نیازمندی های واکسیناسیون مردم امریکا، این امر، به نفع ایالات متحده است که دسترسی بین المللی را به واکسین های کووید – 19 دولت ایالات متحده، تسهیل کند.
بخش سوم. دسترسی امریکایی ها به واکسین های کووید 19. (الف) وزیر صحت و خدمات بشری، از طریق عملیات Warp Speed و با حمایت وزارت دفاع و در صورت لزوم در هماهنگی با نهادهای دولتی و خصوصی به شمول ایالت ها، حکومت های محلی و مرکزی اطمینان حاصل کند که واکسین کووید – 19 مصئون و موثر در دسترس مردم امریکا قرار دارد- تا امکان توزیع بموقع این واکسین ها میسر گردد.
(ب) وزیر صحت و خدمات بشری، در مشوره با وزیر دفاع و روسای سایر ادارات و سازمان های اجرایی، در صورت لزوم، اطمینان حاصل کند که امریکایی ها در راستای دسترسی به واکسین های کووید – 19 دولت ایالات متحده در اولویت قرار دارند و نیز اطمینان حاصل کند که آسیب پذیرترین شهروندان ایالات متحده برای بار نخست به چنین واکسین هایی دسترسی داشته می باشند.
(ج) وزیر صحت و خدمات بشری باید اطمینان حاصل کند که مقدار کافی از دوزهای واکسین کووید – 19 برای همه امریکایی هایی که برای محافظت از امریکا در برابر کووید19، روش واکسیناسیون را انتخاب می کنند، در دسترس باشد.
بخش چهارم. دسترسی بین المللی به واکسین های کووید – 19 دولت ایالات متحده. پس از تعیین میزان کافی دوز واکسین کووید – 19 برای همه امریکایی هایی که واکسیناسیون را انجام می دهند، همان طوری که در بخش 3 بند (ب) این دستورالعمل الزامی شده است، وزیر صحت و خدمات بشری و وزیر امور خارجه، در هماهنگی با مدیر ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده، مدیر اجرایی همکاری مالی انکشاف بین المللی ایالات متحده، رئیس بانک صادرات و واردات ایالات متحده و روسای سایر سازمان ها، در صورتی که مناسب باشد در مطابقت با قوانین نافذه تسهیلات دسترسی بین المللی را به واکسین های کووید – 19 دولت ایالات متحده، برای متحدان، شریکان، و دیگران، فراهم سازند.
بخش پنجم. هماهنگی دسترسی بین المللی به واکسین های کووید – 19 دولت ایالات متحده. دستیار رییس جمهور در امور امنیت ملی، ظرف 30 روز از تاریخ صدور این دستورالعمل، باید تدوین استراتیژی بین سازمانی را برای تطبیق بخش 4 این دستورالعمل، هماهنگ کند.

بخش ششم. احکام عمومی. (الف) هیچ موردی در این فرمان نباید به معنای متأثر ساختن و خدشه دار کردن باشد:
(1) صلاحیت قانونی که به یک اداره یا سازمان اجرایی یا رئیس آن اعطا شده است.
یا
(2) وظایف مدیر دفتر مدیریت و بودجه در رابطه به پیشنهادات بودجوی، اداری یا قانونی.
(ب) این فرمان باید در مطابقت با قانون نافذه و مقررۀ مربوط تطبیق شود.
(ج) این فرمان، باعث بروز هیچ حقی یا فایده یی اساسی یا پروسیجری، قابل تطبیق در قانون، توسط هیچ یک از طرفین در برابر ایالات متحده، وزارت خانه ها، سازمان ها یا نهادها، کارکنان، کارمندان، نماینده گان آن یا هر شخص دیگری، نمی گردد.
دونالد J. ترامپ
کاخ سفید،
8 دسمبر، 2020