زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان به افغانستان، قطر و منطقه سفر می کند.

سفیر زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان همراه با یک هیأت مختلط امریکایی متشکل از نماینده­گان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و ادارۀ همکاری های انکشافی بین المللی ایالات متحده به تاریخ 4 جون سال جاری، سفر خود را به کابل، دوحه و منطقه آغاز کردند.

این هیأت در کابل، با مقام های دولت افغانستان، سایر رهبران سیاسی و به شمول گروه های زنان با نماینده گان جامعه مدنی دیدار خواهد کرد، تا نظریات آنها را در مورد روند صلح بشنود. این هیأت، بر حمایت دوامدار ایالات متحده از انکشاف افغانستان و یک توافقنامۀ سیاسی که منجر به پایان جنگ شود، تأکید خواهد کرد. سفیر خلیلزاد در دوحه همچنان به تشویق هر دو طرف، جهت پیشرفت محسوس در راستای حصول توافق سیاسی که از دستاوردهای دو دهۀ گذشته حفاظت کند، ادامه خواهد داد.

آقای خلیلزاد همچنان با رهبران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد و با آن ها در مورد روند صلح افغانستان و ظرفیت افزایش تجارت و اتصال منطقه یی و انکشافی که صلح می تواند، به ارمغان آورد، گفتگو خواهد کرد.