روز جهانی دموکراسی

مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحد

با به رسمیت شناختن روز جهانی دموکراسی در15 سپتمبر، می خواهیم یک باری دیگر روی حقوق تمامی شهروندان جهت  اشتراک ایشان در پروسه های دموکراتیک، تاکید نماییم. در نظام های دموکراتیک به قانون ارج گذاشته شده و در قبال شهروندان جواب گو می باشد. در چنین نظام ها امنیت جانی و مالی افراد حفظ بوده و به آزادی، کرامت انسانی و برابر هر فرد جامعه، احترام می شود.

دموکراسی آروزی تمامی افراد در سراسر جهان است، چون همگی می خواهند آزاد زندگی کنند. ما بطور غریزی از همان آوان  کودکی در سدد آزاد زیستن و اخذ تصامیم یی که زندگی ما را شکل می دهد، هستیم. به عنوان شهروند، ما این را می دانیم که چگونه باید بطور آزادانه در مورد چگونگی تصامیم که توسط رهبران مان، کسانی را که ما برای حفاظت از جان، مال و آزادی خود انتخاب کرده ایم، بحث و گفتگو نماییم. و به عنوان انسان، ما می دانیم که این کار را به تنهایی ادامه داده نمی توانیم. نظام های دموکراتیک عبارت از آن جوامعی همه شمول اند که افراد در آن می توانند برای رسیدن به اهداف که ایشان آزادانه انتخاب کرده اند، یکجا کار کنند. آزادی زمینه رشد استعداد ها و خلاقیت ها را به همگی فراهم می کند.

امروز، جهان با چالشی بزرگی بحران صحی در جوامع پیشرفته و مدرن مواجه است. نظام های دموکراتیک، اقتدار گرایانه  و دکتاتوری، همه یکسان با چالشی پاندمی کووید 19 دست و پنجه نرم می کنند. اما تنها نظام های دموکراتیک است که زمینه ای بحث های آزاد و اینکه چگونه به چالش ها پرداخته شود، را فراهم می کند. درعین حال، موقف اقتدار گرایان هنوز هم متفاوت است. اولویت نخست آنان را موضوعات صحی نه بلکه حفظ قدرت شان تشکیل می دهد. آنها به سوالات مهم و دشوارمردم  پاسخ نمی دهند. آنها به پخش معلومات نادرست، سوء استفاده از گروپ های آسیب پذیر، نظارت  گسترده و در عین زمان مانع تطبیق قانون می گردند. مردم از اینکه رهبران شان تنها در قبال خود و احزاب شان پاسخ گو استند، رنج می کشند.

بر عکس، نظام های دموکراتیک در شرایط سخت رشد می کنند. جوامع دموکراتیک با استفاده از آزادی بیان و حق برابری همه افراد در برابر قانون می توانند با چنین چالش ها باهم، مبارزه کنند. در جوامع دموکراتیک، افراد حق دارند تا به اطلاعات جهت حفاظت از خود و دیگران دسترسی داشته باشند. جوامع که از حق  برابری در برابر قانون حمایت و استقبال می کنند، برای مشارکت و حمایت تمامی افراد گام های عملی  برداشته و بدان باور دارند.

نظام دموکراتیک یک نظام کاملا تکمیل نیست، اما نسبت به سایر نظام ها از موثریت وبژه یی برخوردار است. جوامع دمکراتیک به حقوق بشراحترام گذاشته و از صلح، رفاه و امنیت بیشتر برخوردار هستند. ما همیشه  در کنار کسانیکه  در سدد زندگی آزاد، مصئون و با عزت تحت چتر دولت های دموکراتیک استند، قرار خواهیم داشت.