دسترسی رسانه ها و آزادی های اساسی در افغانستان

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

ایالات متحده و جامعه جهانی عملکرد های طالبان را در داخل افغانستان از نزدیک تحت نظارت دارند. ایالات متحده از تصمیم طالبان برای جلوگیری از دسترسی مردم افغانستان به منابع رسانه های مستقل، عینی و بین المللی آگاه اند، و عمیقآ نگران میباشد.

رسانه های خبری مانند صدای امریکا، بی – بی- سی و دویچه وله گزارش داده اند که پخش برنامه های آنها که از طریق شرکای محلی در افغانستان به نشر میرسید، بنابر دلالیل و دستورالعمل های جدید و محدود کننده ازسوی طالبان متوقف شده است.

ایالات متحده به حمایت از حقوق آزادی بیان در سراسر جهان متعهد است، به ویژه از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشرپشتیبانی مینماید تا  آنها آزادانه بتوانند بدون هرنوع ترس و خشونت فعالیت داشته باشند.

علاوه بر وضع پالیسی محدویت های جدید در برابر رسانه ها، طالبان در مغایرت برتعهدات خویش ادامه داده و افغانستان را به مسیر غلط سوق میدهد ، از جمله تصمیم آنها در تاریخ ۲۳ماه مارچ که مانع برگشت دختران به مکاتب متوسطه شدند. هر یک از این اقدامات طالبان به تنهایی نگران کننده تلقی میشود و در مجموع نشان دهنده آن است که طالبان به تعهدات اساسی که در قبال مردم افغانستان و جامعه بین المللی پیمان بسته بودند ، آنراعمل نمی کنند.

دسترسی به تحصیل و آزادی بیان به مثابه حقوق بشری هر انسان محسوب میشود که در اختیار هرفرد در افغانستان قرار دارد. این همه ارزش های غربی و یا هم امیتازات داده شده به جامعه جهانی نمی باشد که به آن باید قایل شد،  بلکه اینها ارزش های حقوق بشری استند و برای جامعه صلح آمیز و مرفه افغانستان ضروری پنداشته میشود، و این چیزی است که طالبان مدعی آروزی آن استند. ما از طالبان میخواهیم که نقض حقوق افغان ها را متوقف نمایند و ما همچنان در کنار مردم افغانستان با آنها ایستاده ایم.