حمایت مالی سفارت ایالات متحده از اعمار تصفیه خانۀ فاضلاب در کابل

امروز، سفیر ایالات متحده جان بس و ویس احمد برمک وزیر امور داخله سنگ تهداب تصفیه خانۀ فاضلاب را در محبس پل‌چرخی کابل گذاشتند. این پروژه که ارزش آن به ۱۰ میلیون دالر امریکایی می‌رسد از طرف حکومت ایالات متحده تمویل می‌گردد. بعد از تکمیل کار اعمار، یکی از بزرگترین تصفیه خانه‌های فاضلاب در افغانستان خواهد بود.

سفیر بس در مراسم افتتاحیۀ این پروژه گفت: “این پروژۀ پیشتاز نمایانگر گام دیگر در مشارکت ۱۲ ساله بین ایالات متحده و افغانستان می‌باشد تا تأسیسات محابس بهبود یابد. به‌منظور داشتن محابس مصئون، امن و عصری، ما به فراهم آوری کمک به حکومت افغانستان متعهد باقی می مانیم.”

با تکمیل این پروژۀ یکساله، اضافه تر از ‍۱۴۰۰۰ زندانی در محبس پلچرخی، یکی از بزرگترین محابس کشور، از خدمات این تصفیه خانه مستفید خواهند شد.