تماس تلیفونی رئیس عمومی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، خانم سمینتا پاور با رئیس جمهور افغانستان، آقای اشرف غنی

به نقل از سرپرست سخنگوی، خانم پوجا جونجونوالا:

دیروز، رئیس عمومی ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا، خانم سمینتا پاور با رئیس جمهور افغانستان، آقای اشرف غنی بهمنظور بحث روی مشارکت پایدار ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) با حکومت و مردم افغانستان، بخصوص زنان و دختران افغان، گفتوگو کرد.

خانم پاور و رئیس جمهور غنی چگونگی هماهنگی ساحات تمرکز ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا را با اولویت‌های حکومت افغانستان —چون انکشاف بازارها برای محصولات افغان به‌منظور رشد سکتور خصوصی، و پیشرفت هرچه بیشتر دست‌آوردهای چشمگیر در عرصۀ تعلیم و تحصیل و صحت عامه— را مورد بحث قراردادند. رئیس عمومی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، خانم پاور، همچنین روی تعهد ایالات متحده امریکا برای رفع نیازمندی‌های فوری از طریق کمک بشری ۲۶۶ میلیون دالری اخیر تأکید کرد.