تحصیل زنان و دختران در افغانستان

انتونی. جی. بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده

آموزش حق بشری است و ایالات متحده بهانه طالبان را مبنی براینکه آنها تصمیم خویش را برای مردم افغانستان پس گرفته اند و تمام افغان ها در همه سطوح میتوانند دو باره امروز به مکتب برگردند ، آنرا رد میکند.

زمانیکه بسیاری از دختران  و زنان در سراسر افغانستان به مکاتب متوسطه به صنوف شان برگشتند ، برای آنها گفته شد که تا اطلاع ثانی به خانه شان بروند. ما در کنار همه دختران افغان و خانواده های آنها ایستاده ایم، آنها کسانی اند و میدانند که یگانه راه برای تحقق کامل جهت رشد جامعه و اقتصاد افغانستان ادامه تحصیل میباشد.

در صورتیکه طالبان از این تصمیم خویش صرف نظر نکنند ، و به زودی وارد عمل نشوند این اقدام میتواند به شدت مردم افغانستان را، رشد زمینه اقتصاد را وهمچنان اهداف طالبان را برای بهبود بخشیدن روابط شان با جامعه بین المللی  شدیدآ متاثر خواهد ساخت.