بیانیۀ استقبالیۀ سفیر بس به مناسبت فرا رسیدن رمضان

به نمایندگی تمام همکاران خود در سفارت ایالات متحده حلول ماه مبارک رمضان را به دوستان و همکاران افغان ما تبریک می گویم.

ماه رمضان فرصت خوبی برای تفکر، عبادت و سخاوت محسوب می گردد. با گرفتن روزه صبر و شکیبایی را می آموزیم و در این ماه تمرکز فکری انسان به دنیای فراتر از ضرورت های فردی و اساسی ما سوق می شود. وقتی که هر شام فامیل ها برای افطار روزه جمع می شوند، مردم بی بضاعت را به خاطر آورده و به اینگونه در بارۀ ارزش جامعه تأمل و تفکر می کنند.

همۀ ما طی این ماه در تأمل و تفکر فرو می رویم، و باید برای این نیز فکر کنیم که چگونه با همدیگر کمک کنیم و وسیلۀ رشد و ترقی کشورهای خود شویم. اینجا در سفارت، ما از طریق برنامه های مبارزه با فقر و اقدامات تحریک کنندۀ رشد اقتصادی و اشتغال، از افغان های نیازمند حمایت می کنیم.

در این فصل فدیه و قربانی فردی، ما باید یاد آنهایی را که بزرگترین قربانی را متقبل شده و زندگی خود را  به امید افغانستان صلح آمیز فدا کردند گرامی داشته و قدردانی کنیم.

تروریست هایی که اعمال و کردار خویش را کاذبانه به نام اسلام توجیه می کنند، صرف سبب درد و رنج بیشتر افغان ها می شوند. ما آرزو می کنیم، و همه روزه برای پایان دادن همچو خشونت تروریستی تلاش داریم که تمام افغان ها بتوانند در فضای صلح و آرامش زندگی کنند.

ما با هم یکجا در کابل و سراسر کشور از این ماه مبارک به مثابۀ زمان امید، صلح و صدقه قدردانی به عمل می آوریم. من از صمیم قلب برای شما و فامیل های شما روز های بسیار خوب را در ماه رمضان و بعد از آن آرزو می کنم.

رمضان مبارک!