بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و وزارت مالیه ایالات متحده صندوق امانت پولی افغان

ایالات متحده از طریق وزارت مالیه و وزارت امور خارجه و در همآهنگی با شرکای بین المللی به شمول حکومت سویس و کارشناسان امور اقتصادی افغانستان ، امروز از ایجاد یک صندوق  امانت پولی افغان   که مردم افغانستان از کمک آن مستفید میشوند ،  را علام نمود.

در حالیکه افغانستان با بحران بشری و مشکلات اقتصادی مواجه است ، ایالات متحده در حمایت از مردم افغانستان همچو متعهد میباشد. بر اساس فرمان اجرایی شماره  (E.O.)۱۴۰۶۴ ، رییس جمهور بایدن پالیسی را تعین نموده است که از طریق آن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که به نفع مردم آن کشور است  باید به مصرف برسد، و گفته میشود که این پول در اخیتار طالبان و سایر گروه های دیگر مخرب قرار نمی گیرد. صندوق امانت پولی افغان  با استفاده از این پول 3.5 میلیار دالر میتواند افغانستان  را در عرصه  حفظ و پرداخت مصارف هدفمند حمایت خواهد کرد و این بر ثبات اقتصادی افغانستان بیشتر موثر میباشد.

طالبان بر صندوق امانت پولی افغان دسترسی ندارند ، و ضمنآ تدابیر محافظتی قوی برای جلوگیری از استفاده این پول برای مقاصد  غیر قانونی روی دست گرفته شده است. حساب بانکی  صندوق امانت پولی افغان نزد  بانک تصفیۀ بین‌المللی  بی – آی – اس     Bank for International Settlements (BIS)که در سویس مسقر است ، حفظ خواهد شد.

BIS یک نهاد مالی بین المللی میباشد که خدمات مخلتف مالی را در عرصه بانکداری میان بانک های مرکزی ، مقامات و موسسات مالی بین المللی فراهم می نماید ( برای معلومات بیشتر به صفحه انترنت www.bis.org مراجعه نماید) . طبق قانون حکومت سویس ، قرار است یک مفتش خارجی از روند استفاده پول صندوق امانت پولی افغان نظارت نماید.

وندی شرمن ، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ” مردم افغانستان با بحران بشری و اقتصادی  ناشی از چندین دهه جنگ، خشکسالی شدید ، کوید -۱۹ و فساد گسترده مواجه هستند” . وی همچنین افزود ” امروز ایالات متحده و شرکای آن یک گاهم مهم و اساسی را روی دست گرفته اند ، و اطمینان حاصل مینمایند که استفاده از منابع اضافی میتواند از مشقت کاسته ، ثبات اقتصادی را برای مردم افغانستان بهبود می‌بخشد و در عین حال طالبان را حسابده قرار می‌دهد”

در حین حال والی ادییمو، معاون وزارت مالیۀ ایالات متحده گفت ” صندوق امانت پولی افغان میتواند  با چالش های اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است کمک نماید و آنرا سهولت بخشد ، و این در حالیست که حفظ و نگهداری 3.5 میلیار دالراز پول  ذخایر بانک مرکزی د افغانستان  بانک به نفع مردم افغانستان می باشد”. وی همچنین افزود ” استبداد و سوء مدیریت اقتصادی از سوی طالبان سبب افزایش چالش های اقتصادی در افغانستان شده است، بشمول اقدامات که از طریق آن ظرفیت نهاد های کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده است و این امر سبب شد تا ارایه دوباره کمک های مالی به افغانستان را تضعیت نماید. ایالات متحده  یکجا با شرکای بین المللی خویش از نزدیک همکاری خواهد نمود تا با استفاده از این پول زمینه بهبود زندگی مردم عادی افغانستان را تسهیل بخشد”.

شرمن همچنان خاطرنشان نموده گفت ” در پاسخ بر چالش های عمده که مردم افغانستان به آن مواجه اند ، ایالات متحده  هم اکنون از جمله بزرگترین اهدا کننده کمک های بشردوستانه می باشد. ما با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یکجا همکاری نمودیم و توانستیم تا مبلغ بیشتر از ۱ میلیارد را برای ارایه خدمات اساسی و سایر نیازمندی های عاجل فراهم نماییم. علاوه براین ، ۸۱۴ میلیون دالر دیگر از کمک های بشردوستانه ایالات متحده  را بطور مسقیم برای حمایت از مردم افغانستان به دسترس شرکای تطبیق کننده  خویش قرارداده ایم  و نمی گذاریم تا طالبان از منافع مالی این پول بهره مند گردند. اکنون صندوق امانت پولی افغان یک بخشی از تلاش های دپلوماتیک و بشردوستانه جاری ما به نمایندگی از مردم افغانستان خواهد بود”.

طبق معلومات بانک جهانی ، در آمد و تولیدات اقتصادی در افغانستان به ۲۰ الی ۳۰ در صد کاهش یافته است و این در حالیست  که واردات تقریبآ به ۴۰ در صد کاهش نموده است. از سوی دیگر گزارشات حاکی از آن است که حدود ۷۰ در صد خانواده ها قادر به تامین و فراهم نمودن کامل نیازمندی های  مواد خواراکی و غیرخوراکی نیستد. افغانستان  متیواند با استفاده از سرمایه صندوق امانت پولی افغان قرضه های خویش را به موسسات مالی بین المللی پرداخت نماید و در ضمن  این اقدام میتواند تا مشمولیت کمک های انکشافی را برای افغانستان حفظ نماید و زمینه پرداخت محصولات واردات حیاتی را مانند برق مساعد سازد.

معلومات اضافی :

بانک مرکزی افغانستان (DAB)

پس از تسلط طالبان بر افغانستان ، بانک مرکزی ، د افغانستان بانک ،  دسترسی خویش را البته نه تنها در ایالات متحده ،  بلکه با تمام موسسات مالی در سراسر جهان از دست داد ، و این به دلیل عدم اطمینان در معاملات بانکی بود. از آن زمان به بعد وضعیت اقتصادی افغانستان به دلیل مدیریت ضعیف اقتصادی از سوی طالبان و نگذاشتن احیای مجدد قابلیت های اساسی در د افغانستان بانک ،به وخامت گراید، مانند عدم کنترول کافی در عرصه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریزم(AML/CFT) .

برای ایجاد اعتماد در میان جامعه مالی بین المللی ، د افغانستان بانک باید از خود تخصص ، ظرفیت کاری و استقلالیت را جهت انجام وظایف محوله  که در یک بانک مرکزی باید صورت گیرد ، از خویش نشان دهد. برای رسیدن به چنین هدف ، د افغانستان بانک باید خاطر نشان نماید که این نهاد عاری از مداخلات سیاسی است و ضمنآ کنترول مناسبی را در عرصه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریزم روی دست گرفته اند و در ضمن از سوی یک نهاد سوم تحت ارزیابی قرار گرفته است و از سوی یک نهاد سوم دیگر نظارت میگردد.

صندوق امانت پولی افغان

صندوق امانت پولی افغان به عنوان یک بنیاد مشترک سویسی جهت حفظ و نگهداری و بر اساس یک مبنای هدفمند ایجاد گردیده است ، و از طریق آن میتوان پول 3.5 میلیار دالر را که برای منعفعت مردم افغانستان در نظر گرفته شده است، به مصرف رساند. در حین حال صندوق امانت پولی افغان میتواند بعنوان یک وسیله ای برای حفاظت و پرداخت سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی افغانستان که در حال حاضر در کشور های دیگر قرار دارد از آن استفاده کرد. پرداخت این پول ها مشکلات حاد اقتصادی و بحران بشری مردم  افغانستان را مرفوع ساخته و میتواند ازثبات اقتصادی هرچه بیشتر در افغانستان حمایت کند.

محل صندوق امانت پولی ـ دارایی ها

قرار است تا صندوق امانت پولی افغان حساب بانکی خویش را نزد بانک  تصفیۀ بین‌المللی بی – ای –اس Bank for International Settlements (BIS) حفظ نماید.BIS یک نهاد مالی بین المللی میباشد که خدمات مخلتف مالی را در عرصه  بانکداری میان بانک های مرکزی ، مقامات و موسسات مالی بین المللی فراهم می نماید ( برای معلومات بیشتر به صفحه انترنت www.bis.org مراجعه نماید.

BIS بعنوان یک بانک میانجی فعالیت خواهد کرد و در امور کاری صندوق امانت پولی افغان و یا هم در بخش  فعالیت های کاری آن مانند تصدیق پرداخت پول دخالت نخواهد کرد.

طریق استفاده از صندول امانت پولی

در کوتاه مدت ، هیت متولی صندوق امانت پولی افغان قادر به آن خواهد بود تا به منظور ارتقاع ثبات پولی و اقتصاد که به نفع مردم افعانستان میباشد ، اجازه دارد تا پرداخت پول ها مورد نظر را تصدیق نماید. این شامل پرداخت پول واردات اساسی مانند  پول برق نیز میباشد. ضمنآ  پراخت پول قرضه در نهاد های بین المللی مالی میتواند تا زمینه واجد شرایط را مهیا سازد و از آن حمایت کرد، همچنین  این در برگیرنده پرداخت برای خدمات ضروری بانک مرکزی مانند پرداخت سویفت و غیره  نیاز مند ها نیز میباشد.

در درازمدت ، هدف این است تا این بودجه برای این مقاصد محدود  که از آن استفاده نشده است باید حفظ گردد و به د افغانستان بانک برگردانده شود. ایالات متحده صریحآ اعلام کرده است که ما به هیج وجه از برگرداندن این پول حمایت نخواهیم کرد ، البته تا زمانیکه د افغانستان بانک چنین اقدامات ذیل را روی دست گیرند:

1 – استقلالیت ازعدم نفوذ و مداخلات سیاسی

2- اقدامات و کنترول کافی در راستای مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروریزم

3-تعین یک نهاد سوم برای ارزیابی و تعین یک نهاد سوم  و با عتبار جهت روند نظارت

کنترول صندوق امانت پولی افغان

صندوق امانت پولی افغان در  شهر ژینو ، سویس مستقر میباشد ، و از سوی  هیاتی بر این صندوق نظارت صورت میگیرد.  این هیت متشکل از دو تن کارشناسنان افغان  واجد شرایط با تجارب عالی اقتصادی ، یک نماینده ایالات متحده و یک نمایند از حکومت سویس میباشد . صندوق امانت پولی افغان از حمایت شرکای بین المللی برخوردار بوده که آنها از ثبات پولی و اقتصاد پایدار در افغانستان حمایت مینمایند. طبق قانون حکومت سویس ، قرار است یک مفتش خارجی از روند استفاده صندوق امانت پولی افغان نظارت نماید.

مبنای قانونی انتقال دارایی های بانک مرکزی افغانستان

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری  سال ۲۰۲۲ با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده دارایی‌ها متعلق به  د افغانستان بانک را  صادر کرد که در ایالات متحده نگهداری میشود  و گفته شده است که باید از آن برای رسیدگی و کمک مردم  افغانستان استفاده گردد.  متعاقباً، اداره امور کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده (OFAC) مجوزی را صادر کرد که از طریق آن  اجازه داده شده است تا 3.5 میلیارد دالر از پول د افغانستان بانک برای کمک مردم افغانستان منتقل گردد.

بر اساس طرزالعمل گذشته و پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده ، مطابق قانون فدرال بند 25B دو تن افراد با ضمانت را به عنوان مسولین که داری اخیتارات مشترک برای دریافت پول ، کنترول پول و انتقال پول  از حساب د افغانستان بانک میباشند ، تعین کرده است.  این افراد صندوق امانت پولی افغان را در سویس بعنوان یک نهاد حقوقی تاسیس کرده اند.