بیانیه حمایت از خبرنگاران و رسانه های افغانستان

امروز ما یکجا با افغانستان از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می کنیم. عرصه رسانه ای پر جنب و جوش  از بزرگترین دستاورد های افغانستان طی دو دهه اخیر می باشد.

رسانه های آزاد و مستقل و یک عرصه قوی رسانه ای معیار اساسی یک افغانستان همه شمول به عنوان یک کشوری که از تمام اقشار نماینده کند، می باشد. خبرنگاران و موسسات رسانه ای آزاد ، مصون و مستقل جهت کمک در مبارزه با فساد و اجازه دادن به مردم برای مشارکت معنادار در دموکراسی با دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد لازم پنداشته می شود. رسانه ها در جهت ایجاد حمایت مردم، درک مشترک در مورد حمایت از روند صلح و هرگونه راه حل سیاسی منازعه و پاسخگویی کسانی که برای اهداف سیاسی محدود خود با صلح مخالفت می کنند، اهمیت بسزایی دارند.

به عنوان دوستان و شرکای بین المللی افغانستان، ما بر تعهد خود برای پشتیبانی از خبرنگاران و عرصه رسانه ای افغانستان تاکید می کنیم. ما همچنان از خبرنگاران افغان حمایت ، برای حقوق آنها ایستادگی و با اعمال محدودیت های بیجا و غیر موجه در کار آنها مخالفت می کنیم.

کار های زیادی هنوز باقی مانده که باید انجام شود. از خبرنگاران باید محافظت شود و کسانی که مرتکب اعمال خشونت و قتل علیه کارمندان عرصه رسانه ای می گردند، باید به میز عدالت کشانده شوند. ما اینرا درک می کنیم که خبرنگاران زن و متخصصان  رسانه ای به ویژه در معرض خطر هستند. معافیت و مصوونیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران همچنان یک چالش جدی است، یک فضای ترس را ایجاد و توانایی عرصه رسانه ای را محدود میسازد و نمیگذارد رسانه ها فعالیت های شان را به صورت آزادانه انجام دهند.

عرصه رسانه ای آزاد و مستقل افغانستان به دشواری بدست آمده است. بسیاری از افغانها وقت، نیرو و توان، پول و حتی زنده گی شان را در  این راه که منفعت آن به همگان میرسد، وقف و ایثار کرده اند. ما به حمایت دوامدار خود به منظور دفاع و پشتیبانی از رسانه های آزاد و مستقل افغانستان متعهد هستیم. از رسانه ها باید پشتیبانی صورت گیرد.