بیانیه جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در مورد رهایی مارک فریرکس

امروز ما رهایی مارک فریرکس، را تضمین نمودیم و ایشان به زودی به خانه بر خواهد گشت. مارک فریریکس در ماه جنوری سال ۲۰۲۰ در افغانستان ربوده شد و برای  مدت۳۱ ماه در آن کشور در قید نگهداری میشد . رهایی وی در پی سال ها تلاش‌ خستگی ناپذیر کارمندان حکومت و سایر حکومت‌های شریک صورت گرفت و من از تلاش های آنها که در این راستا کمک به خرچ داده اند سپاسگذارم.

من امروز  با خواهر مارک صحبت نمودم و این خبر خوش را با وی شریک کردم و خرسندی خویش را با خانواده ای مارک ابراز داشتم. مذاکراتی که سبب رهایی موفقت آمیز مارک شده است ، تصامیم دشواری را باخود به همرا داشت که من آنرا ساده نمی گرفتم. اکنون اولویت ما این است تا از برگشت سالم و مصون مارک اطمینان حاصل نماییم ، ایشان به یک مدت زمان نیاز دارد تا خود را دوباره در جامعه بطور عادی عیار سازد.

اداره من به طور متداوم  برگشت مصوون همه امریکایی‌ها را که در بیرون از کشور به گونه ناحق بازداشت و یا توقیف شده اند، اولویت بندی مینماید و ما تا زمانی توقف نخواهیم کرد که آنان دو باره با خانواده‌های ایشان یکجا شوند.

بسیاری از مواردی دیگر نیز وجود دار تا ما روی آن بیشتر کار نماییم  ، ولی رهایی مارک ، نشان دهنده تعهد متداوم ما میباشد. این وظیفه ما است تا برای آزادی امریکایی هایکه  در برما ، هایتی ، روسیه وینزویلا و سایر جاهای دیگر که در بازداشت بسر مییبرند باید همه تلاش های خویش را به خرچ دهیم  و مردم خویش را به خانه هایشان برگردانیم.